سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشنارس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی اثرات عناصر ریز مغذی بر رشد و عملکرد دانه ارقام جو آزمایشی در سال ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به صورت کر تهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. کرت اصلی شامل چهار رقم جو (کارون، جنوب، ۱۳ سراسری و ایذه) و کرت فرعی شامل عناصر ریز مغذی (آهن، روی، مس و ترکیب آهن، روی و مس) و شاهد بودند. نتایج نشان داد که ارقام جو از نظر صفات رویشی از جمله تعداد پنجه در بوته، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته متفاوت بودند. اثر رقم و عناصر کم مصرف بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بوده است. ولی صفات تحت تأثیر اثر متقابل رقم و کود قرار نگرفته و اختلاف معنی داری را نشان ندادند. در بین ارقام، رقم ۱۳ سراسری از نظر این صفات برتر بود. به طورکلی به نظر می رسد با توجه به شرایط محیطی خوزستان و کمبود عناصر ریز مغذی در خا ک های این منطقه، مصرف عناصر ریزمغذی می تواند در بهبود محصول غلات استان مؤثر باشد.