سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نبی خلیلی اقدم – دانشجوی دکتری تولید بذر
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
افشین سلطانی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور تعیین اثر شوری آب آبیاری بر خصوصیات زراعی سنبله دو لاین گندم Tou2، Maya) ازمایشی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد ازمایش ها با استفاده از سه آب آبیاری با هدایت الکتریکی ۰/۶۷ شاهد ۲ و ۴ دسی زیمنس بر متر و سه مرحله ی ظهور ریشک ها شیری شدن و خمیری نرم دانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهایکامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد زمان اعمال شوری هیچ تاثیری برصفات مورد بررسی نداشت از طرفی سطح شوری تنها موجب تغییر معنی دار در تعداد سنبلچه در سنبلچه ساقه اصلی شد و این تاثیر در پنجه ها علاوه بر صفت یاد شده در تعداد دانه در سنلچه نیز مشاهده شد به نحوی که افزایش شوری اب آبیاری سبب افزایش ۴۲ درصدی تعداد سنبلچه در سنبله پنجه های لاین Tou2 شده است افزایش شوری همچنین تعداد دانه در سنبلچه لاین maya را تا ۲۲ درصد افزایش داد و با ین وجود سبب کاهش ۶۰ درصدی آن در سطح دوم شوری در لاین Tou2 شد.ش