مقاله واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (.Ocimum basiilicum L) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.Trichoderma spp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۳۵۸ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: واکنش خصوصیات رشدی و جذب عناصر گیاه ریحان (.Ocimum basiilicum L) به کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما (.Trichoderma spp)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریحان (.Ocimum basiilicum L)
مقاله تریکودرما
مقاله کمپوست
مقاله گیاهچه
مقاله عناصر کم مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقیان آلاله
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنیار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: متقیان بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد همزمان کمپوست زباله جامد شهری و گونه های مفید قارچ تریکودرما بر خصوصیات سبز شدن گیاهچه، رشد و جذب برخی عناصر کم مصرف در گیاه ریحان (Ocimum basiilicum L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. تیمارها شامل ۳ سطح از کمپوست زباله جامد شهری (۱۵، ۳۰ و ۴۵ تن در هکتار به صورت جداگانه و تلفیق شده با %۵۰ کود شیمیایی)، کود شیمیایی (۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن، ۵۰ کیلوگرم در هکتار K2O و ۴۵ کیلوگرم در هکتار P2O5) و شاهد (بدون مصرف کمپوست و کود شیمیایی) و سه گونه تریکودرما (T. harzianum ،T. viridae وT. hamatum ) بود. مقایسات گروهی بیانگر آنست که گروه کمپوست زباله شهری موجب کاهش معنی دار درصد ظهور نهایی (%۸٫۰۲)، متوسط زمان ظهور گیاهچه (%۵۲٫۳۲) و سرعت ظهور تجمعی گیاهچه (%۱۵٫۶۷) در مقایسه با کود شیمیایی گردید. در مقابل، گروه کودی مذکور وزن تر اندام هوایی و ریشه (به ترتیب %۱۳٫۱۰ و %۳۳٫۵۹) و وزن خشک و طول ریشه گیاه (به ترتیب %۲۸٫۳۰ و %۱۳٫۲۴) را نسبت به کود شیمیایی افزایش داد. در این آزمایش کمپوست زباله شهری محتوی مس، روی و آهن بافت گیاهی را (به ترتیب %۲۶٫۸۵، %۱۴٫۱۴ و %۲۰٫۰۹) در مقابل کود شیمیایی افزایش داد. همچنین استفاده از کمپوست زباله تلفیق شده موجب بهبود ۹٫۰۳ و ۱۲٫۲۶ درصدی محتوی آهن و مس گیاه در مقایسه با کاربرد جداگانه آن گردید. در بین گونه های تریکودرما، گونه T. harzianum موجب افزایش وزن خشک اندام هوایی و ریشه (به ترتیب %۱۶٫۰۵ و %۱۷٫۲۷)، ارتفاع گیاه و طول ریشه (به ترتیب %۸٫۴۴ و %۱۳٫۰۳) و میزان مس بافت گیاهی (%۳۱٫۱۴) در مقابل T. hamatum گردید. در مجموع در این آزمایش سطوح ۳۰ و ۴۵ تن در هکتار کمپوست به رغم محدودیت سبز شدن، توانستند رشد و کیفیت گیاه ریحان را بهبود بخشند.