سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شایلین لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجید رحیمی زاده – استادیاردانشگاه آزاد بجنورد
محمود شور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
الیاس سلطانی – دکتری زراعت

چکیده:

به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی بذرتلخه درشرایط تنش شوری دو نمونه از بذور تلخه جمع آوری شده از مزارع گندم آبی و دیم درپاییز سال ۸۹ درمحدوده شهرستان بجنورد درشرایط آزمایشگاهی تحت تاثیر تنش شوری با Nacl قرارگرفت طرح ازمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل دو نوع بذردیم آبی و ۴سطح شوری ۰و۳-و۶-و۹- بار بودند نتایج تجزیه واریانس درسطوح مختلف شوری نشان داد اثرات تنش شوری برروی کلیه صفات درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ساقه چه و ریشه چه روز تا ۱۰ درصد جوانه زنی D10 روز تا ۹۰درصدجوانه زنی D90 و یکنواختی جوانه زنی معنی دار بود درشرایط عدم تنش شاهد بذورتلخه دیم یا ۴۲/۵درصد دارای بالاترین درصدجوانه زنی ازنظر صفات سرعت جوانه زنی طول ساقه چه تیمار شاهد عدم تنش دارای بالاترین مقدار عددی بود بطوریکه تیمار ۳-و۶- بار به ترتیب ۱۰/۶و۲۷/۲ درصد درطول ساقه چه و ۷/۴و۱۴/۸ درصددرسرعت جوانه به نسبت کمتر از شاهد بود