سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شایلین لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجید رحیمی زاده – استادیار دانشگاه آزاد بجنورد
محمود شور – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
الیاس سلطانی – دکتری زراعت

چکیده:

به منظورشناخت هرچه یبشتر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی بذورتلخه دو نمونه ازبذور تلخه جمع آوری شده از مزارع گندم آبی ودیم درپاییز ۸۹ درمحدوده شهرستان بجنورد درشرایط آزمایشگاهی تحت تاثیر تنش خشکی با پلی اتیلن گلایکول قرارگرفت طرح ازمایشی بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد فاکتورهای آزمایشی شامل دو نوع بذر دیم آبی و ۴سطح تنش خشکی ۰و۳-و۶-و۹- بار بودند نتایج تجزیه واریانس درسطوح مختلف خشکی نشان داد که اثرات تنش خشکی برروی درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ساقه چه وطول ریشه چه روز تا ۱۰ درصد جوانه زنی روز تا ۹۰درصد جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی معنی دار بود درشرایط عدم تنش شاهد بذور تلخه دیم با ۴۱/۲ درصد بالاترین درصد جوانه زنی و ازنظرصفات سرعت جوانه زنی طول ریشه چه تیمار۳- با بالاترین مقادیر را به خود اختصاص داد.