سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه محقق ار
محمد صدقی – اعضای هیات علمی گروه دانشگاه محقق اردبیلی
محمدتقی آل ابراهیم – اعضای هیات علمی گروه دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی – اعضای هیات علمی گروه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی رفتار جوانه زنی علف هرز سیاه دانه در دماهای مختلف ازمایشی در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار و ۹ تیمار دمایی ( ۲ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ درجه سانتیگراد) در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر دما بر روی سرعت و درصد جوانه زنی بذرها معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و کم ترین میانگین مدت جوانه زنی در بذرها، در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد مشاهده شد. برازش منحنی رگرسیونی نشان داد که تغییرات جوانه زنی سیاه دانه از روند درجه دو برخوردار است، به طوری که جوانه زنی بذر از دمای ۵ درجه سانتیگراد (دمای پایه) آغاز و د ردمای حدود ۱۵ درجه سانتیگراد (دمای بهینه) به حداکثر رسید و سپس، روند نزولی نشان داد.بهترین دما برای جوانه زنی بذر سیاه دانه در دمای ۱۴/۶ درجه سانتیگراد بود.