سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصراله سوری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورلرستان
سیده فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی القای هاپلوئیدی در نه توده پیاز ایرانی ازطریق کشت گل کامل درمحیط درون شیشه ای انجامگرفت و صفاتی مانند رویان زایی، باززایی گیاه بقای گیاه شیشه ای شدن گلها و زمان لازم جهت ظهور رویان ارزیابی شدند. دراین ازمایش ازمجموع ۴۷۵۸ گل کشت شده درمحیط کشت های مختلف ۶۴رویان ۱/۳۴درصد تولید شد بیشترین و کمترین درصد رویان زایی به ترتیب درمحیط کشت های دارای گلوکز و فروکتوز بدست آمد توده اقلیم فارس با میانگین ۲/۳۲ درصد رویان زایی و توده طارم زنجان با میانگین ۰/۰۲ درصد رویان زایی به ترتیب بیشترین و کمترین واکنش به ماده زایی درمحیط درون شیشه ای نشان دادند بیشترین رویان زایی مربوط به توده سفید نیشابور درمحیط کشت دارای گلوکز با میانگین ۵/۰۶ درصد و توده اقلیم فارس درمحیط کشت دارای ساکارز با میانگین ۴/۵۱ درصد بود بیشترین و کمترین درصد باززایی به ترتیب مربوط به توده اقلید فارس و طارم زنجان بود ۲/۱۹و۰/۱۹درصد.