مقاله واکنش تعدادی از لاین های هاپلوئید مضاعف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۸۰ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: واکنش تعدادی از لاین های هاپلوئید مضاعف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنگ زرد
مقاله گندم
مقاله لاین های هاپلوئید مضاعف
مقاله مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگی پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: بختیار فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری زنگ زرد یکی از بیماری های مهم گندم در ایران است که در سال های شیوع می تواند خسارت قابل توجهی به محصول وارد آورد. در این تحقیق، تعداد ۶۴ لاین هاپلوئید مضاعف حاصل از روش حذف کروموزومی تلاقی گندم و ذرت نسبت به بیماری زنگ زرد مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقاومت در مرحله گیاهچه ای نسبت به عامل بیماری زنگ زرد نسبت به پاتوتیپ۷۰E34A+  در شرایط گلخانه، در مرحله یک تا دو برگی، گیاهچه ها مایه زنی شدند. گلدان ها در دمای ۱۵ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۹۰ درصد و تناوب نوری ۱۲ ساعت تاریکی و ۱۲ ساعت روشنایی در گلخانه نگهداری شدند. بعد از ۱۷-۱۵ روز، از تیپ آلودگی بر اساس مقیاس ۹-۰ یادداشت برداری گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که از مجموع ۶۴ لاین مورد ارزیابی، تعداد ۲۰ لاین دارای واکنش مقاومت و بقیه لاین ها دارای واکنش هایی از نیمه مقاوم تا حساس نسبت به عامل بیماری زنگ زرد بودند. مقاومت به وسیله تیپ آلودگی، دوره کمون، اندازه جوش ها و تراکم جوش ها اندازه گیری گردید. تجزیه واریانس برای تمام صفات، تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها نشان داد.