سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده معصومه فتوک کیائی –
احد صحراگرد –
محمد فاضل حلاجی ثانی –

چکیده:

واکنش تابعی لارو سن چهارم کفشدوزک روی تراکمهای محتلف پوره های سن سوم و چهارم سفید بانک مرکبات در یک اتاقک رشد با شرایط روی گیاه تامسون ناول بررسی شد. این آزمایش با ۵ تکرار انجام شد. پوره های سن سوم و چهارم سفید بالک به عنوان طعمه در اختیار لارو کفشدوزک قرار گرفتند. نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی لارو سن چهار کفشدوزک نسبت به تراکم های مختلف پوره های سنن سوم و چهارم سفید بالک مرکبات از نوع دوم است. مدل راجرز برآورد بهتری از پارامترها ارائه داد. پارامترهای قدرت جستجو و زمان دستیابی کفشدوزک با استفاده از مدل راجرز محاسبه شد و حداکثر نرخ حمله برای لارو سن چهارم ۴۶/۶ بود.