سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور مطالعه تغییرات بیان ژن کاتالاز در برگ و دانه جو زراعی رقم هورد آ در واکنش به تیمار پرتو ی فرابنفش آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار در شرایط گلخانه تحقیقاتی تنظیم گردید . تیمار پرتوتابی در زمان حداکثر رشد رویشی به صورت هر یک روز، هر دو روز، هر سه روز و هر چهار روز یک بار به مدت سه ساعت به همراه شا هد (بدون پرتوتابی) اعمال شد. نمونه برداری تصادفی برگ ۴۸ ساعت پس از اعمال سطوح پرتوتابی انجام شد . نمونه دانه نیز در زمان رسیدگی، برداشت شد. با استفاده از روش آنالیز نورترن بلات میزان تغییرات بیان ژن کاتالاز در برگ و دانه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین میزان رادیکال پراکسید هیدروژن نیز طی تیمار پرتوتابی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد پرتوتابی با شدت کم (هر ۴ روز یک بار) منجر به افزایش نسبی H2O2 و در پی آن تحریک قابل توجه بیان ژن کاتالاز گردید . در حالی که شدت های بالاتر پرتوتابی UV-B منجر به افزایش قابل ملاحظه رادیکال پراکسید هیدروژن و در پی آن روند کاهشی بیان ژن کاتالاز گردید.