سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یزدان امیری پریان، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

چکیده:

به منظور بررسی واکنش بلال نسبت به مصرف تلفیقی کود دامی و نیتروژن تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد واحد اراک انجام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار تنش خشکی و سطوح کود دامی و شیمیایی بر صفات ارتفاع بلال از سطح زمین، طول بلال، قطر بلال، تعداد بلال در بوته، تعداد دانه در بلال، وزن دانه در بلال و قطر چوب بلال معنی دار شد. اثر متقابل تیمار ها نشان داد که وزن دانه در بلال با اعمال ۱۵۹ و / تنش کمبود آب وزن دانه در بلال کاهش یافت اثر متقابل تیمار ها نشان داد که بیشترین وزن دانه در بلال با میانگین معادل ۱۲ ۳۵ گرم به ترتیب از تیمار تلفیقی ۵۰ درصد کود شیمیایی + ۵۰ درصد کود دامی با تأمین ۱۰۰ درصد / کمترین وزن دانه در بلال ۴۴ آب مورد نیاز گیاه و تیمار شاهد با تأمین ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه حاصل شد.