سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا میری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
احمد رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظوربررسی اثرافزایش غلظت CO2 بررشد و توانایی رقابتی درون گونه ایی و بین گونه ای سویاGlycine max و ارزنPanicum miliaceum به عنوان گیاهان زراعی سه کربنه و چهارکربنه دربرابر دوعلف هرزسلمه تره Chenopodium albam و تاج خروس Amaranthus retroflexus آزمایشی با استفاده ازدو غلظت معمولی ۳۵۰ppm و افزایش یافته ۷۰۰ppm انجام شد گیاهان بصورت خالص و مخلوط درقالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی درشرایط کنترل شده کشت شدند پس ازرشد رویشی وزن خشک اندامهای هوایی و ریشه اندازه گیری شد نتایج نشان داد که با افزایش غلظت co2 شاخص کلروفیل درتمام گونه ها افزایش یافت امادرگونه های سه کربنه و بویژه درحالت کشت مخلوط با چهارکربنه ها افزایش مشهودتر بود با افزایش co2 وزن ریشه وزن برگ و وزن ساقه درگونه های سویا و سلمه تره بطور قابل توجهی افزیاش یافت درحالیکه درارزن و تاج خروس افزایش کمتری مشاهده شد یا بدون تغییر بود درگونه های چهارکربنه درغلظت co2 افزایش یافته و درکشت مخلوط با سه کربنه وزن خشک اندامهای هوایی کاهش یافت که این حاکی ازکاهش توانایی رقابتی بین گونه ای درگیاهان چهارکربنه درغلظت بالای co2 است.