سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان
غلامعلی اکبری – .استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی پناهی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آرش محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد خاک مصرف و محلول پاشی عناصر ریزمغذی آهن، روی و کود کامل میکرو بر شاخص های رشدی ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار و ۱۰ تیمار اجرا گردید. تیمارهای این آزمایش شامل: تیمار شاهد ( ،(C محلول پاشی کود کامل میکرو در مرحله ساقه رفتن ( M1 )، محلول پاشی کود کامل میکرو در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( ،(M2 محلول پاشی کود سولفات روی در مرحله ساقه رفتن ( Z1 )، محلول پاشی کود سولفات روی در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال Z2 ، محلول پاشی کود سولفات آهن در مرحله ساقه رفتن ( F1 )، محلول پاشی کود سولفات آهن در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( F2 )، کود کامل به صورت خاک مصرف ( SM )، کود سولفات آهن به صورت خاک مصرف ( SF ) و کود سولفات روی به صورت خاک مصرف ( ZS ) بودند. شاخص های رشدی که در این آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند، عبارت بودند از شاخص سطح برگ ( ،(LAI سرعت رشد محصول ( CGR )، مقدار فتوسنتز خالص ( NAR ) و وزن خشک کل ( TDW ) که بیشترین مقدار این شاخص ها در تیمار محلول پاشی کود کامل میکرو در مرحله ساقه رفتن + مرحله ظهور بلال ( M2 ) مشاهده گردید.