سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع کیش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور بهبود عمر انباری انگور عسکری تاثیر اسانس های گیاهی علف لیمو و زیره سبز مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور انگور عسکری دریکی از تاکستانهای منطقه سی سخت درفصل برداشت تهیه و پس از تیمار با اسانس علف لیمو Cymbopogon spp 20 و ۴۰میکرولیتر درلیتر و اسانس زیره سبز Cuminum cyminum L 800 و ۱۰۰۰ میکرولیتر درلیتر به سردخانه با دمای ۴ درجه سانتی گراد و رطوبت ۸۵-۸۰ درصد منتقل و به مدت ۶۰ روز نگهداری شدند آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد که تاثیر اسانس های گیاهی برمیزان سفتی گوشت میوه درجه قهوه ای شدن چوب خوشه و میزان کاهش وزن میوه درسطح احتمال ۱ درصد معنی دار بوده است نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای اسانس زیره سبز ۱۰۰۰ میکرولیتر درلیتر و علف لیمو ۲۰ و ۴۰ میکرولیتر درلیتر نسبت به شاهد موجب افزایش سفتی گوشت حبه ها گردید همچنین تمام تیمارهای اسانس گیاهی نسبت به شاهد موجب تاخیر درقهوه ای شدن چوب محور خوشه و میزان کاهش وزن میوه گردیدند براساس نتایج این پژوهش کاربرد اسانس های گیاهی جهت بهبود عمر انباری انگور عسکری قابل توصیه است.