سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه فیاضی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
رضا فرخ نژاد – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا احمدی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

نماتدهای زخم ریشه از عوامل مهم خسارت به محصولات کشاورزی به حساب می آیند. بررسی نمونه های جمع آوری شده از خاک مزارع و ریشه گیاهان گندم در شهرستانهای مسجدسلیمان، بهبهان، باغ ملک و شوشتر از استان خوزستان نشان داد که گیاه گندم در تمام مناطق مورد بازدید به درجات متفاوت به نماتد زخم ریشه آلوده بود. بررسی مرفولوژیک نماتدهای جدا شده نشان داد که عامل بیماری به گونه های P. neglectus و Pratylenchus thorneiتعلق دارد. نتایج نشان داد که گونه غالب در استان خوزستان گونهP. thornei می باشد. تعدادی از ارقام و لاین های گندم نان و دوروم خوزستان از نظر شاخصRF فاکتور تولید مثل نماتد) با شاهد دارای مقاومت متوسطGS50a و شاهد حساس تا متحمل بزوستایا مقایسه شدند، از تعداد ۳۳ لاین و رقم گندم مورد بررسی، تعداد ۱۰ لاین و رقم در گروه متحمل و تعداد ۲۳ لاین و رقم در گروه مقاوم قرار گرفتند