سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی زارع کیش – دانشگاه آزاد جهرم
بیژن کاوسی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یاسوج
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزادجهرم
مهدی حسینی فرهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور بهبود عمرانباری انگورعسکری تاثیر اسانس های گیاهی علف لیموو زیره سبز مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور انگور عسکری دریکی ازتاکسانهای منطقه سی سخت درفصل برداشت تهیه و پس از تیمار با اسانس علف لیموCymbopogon spp 20و۴۰ میکرولیتر درلیتر و اسانس زیره سبز ۸۰۰و۱۰۰۰L. Cuminum cyminum میکرولیتر درلیتر به سردخانه با دمای ۴درجه سانتی گراد ور طوبت ۸۵-۸۰ درصدمنتقل و به مدت ۶۰ روز نگهداری شدند آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی درسه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد که تاثیر اسانس های گیاهی برمیزان سفتی گوشت میوه درصد ریزش حبه ها تازگی چوب محور خوشه و میزان کاهش وزن میوه درسطح احتمال ۱درصد معنی دار بوده است نتایج مقایسه میانگینها نشان داد کهتیمارهای اسانس زیره سبز ۱۰۰۰ میکرولیتر درلیتر و علف لیمو ۲۰و۴۰ میکرولیتر درلیتر نسبت به شاهد موجب افزیاش سفتی گوشت حبه ها گردید