مقاله واکنش برخی ویژگی های رویشی زعفران (.Crocus sativus L) به منابع کودی گوناگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: واکنش برخی ویژگی های رویشی زعفران (.Crocus sativus L) به منابع کودی گوناگون
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های محرک رشد
مقاله کود شیمیایی
مقاله ورمی کمپوست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی فراهانی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش صفات کمی و کیفی اندام های رویشی زعفران (Crocus sativus L.) در معرض کودهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند. کشت زعفران در مزرعه پژوهشی دانشگاه شاهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. عوامل مورد بررسی در برگیرنده سطوح مختلف کود شیمیایی در سه سطح (۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد مقدار توصیه کودی) و کودهای غیر شیمیایی در چهار سطح (شاهد، ورمی کمپوست، کود زیستی حاوی باکتری های سودوموناس و باسیلوس و ترکیب ورمی کمپوست و کود زیستی) بودند. به منظور تعیین بهترین نوع کود اثرگذار بر کمیت و کیفیت زعفران، صفاتی مانند خصوصیات فیزیولوژی، رنگدانه های فتوسنتزی و عناصر شیمیایی برگ اندازه گیری و بررسی شدند. نتایج نشان داد که کاربرد باکتری ها بر خصوصیات مرفولوژیک، کاربرد همزمان باکتری ها و کود شیمیایی کامل بر مقادیر رنگدانه ها و کاربرد همزمان باکتری ها، ورمی کمپوست و ۱۰۰ درصد کود شیمیایی بر عناصر شیمیایی برگ بیشترین اثر را داشتند. همچنین نتایج نشان دادند که کاربرد باکتری های محرک رشد بر بیشتر صفات اثر مثبتی داشته اند. این تیمار صفات طول برگ، وزن تر و خشک، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید، غلظت فسفر و روی در برگ را به ترتیب ۶۱٫۶۴، ۷۹٫۷۱، ۸۲٫۰۵، ۴٫۰۱، ۴٫۹۰، ۴٫۲۳، ۲۰٫۱۸ و ۲۰٫۲۳ درصد نسبت به شاهد افزایش داد. با توجه به اهمیت زیست محیطی-اقتصادی نهاده های مصرفی، ترکیب دو نوع باکتری محرک رشد به منظور نیل به بیشترین کمیت و کیفیت رویشی زعفران پیشنهاد می شود.