سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا هاشم زاده شورجه – دانشجوی باغبانی دانشگاه هرمزگان
منصوره شمیلی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

کنوکارپوس درختچه ای مانگرو و همیشه سبز است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیر می روید و با توجه به مقاومت بالای آن به خاک هی شور، می تواند در نواحی ساحلی نیز کشت کار گردد. از آنجا که جوانه زنی و استقرار دانهال های بذری این گیاه در جنوب کشور به سختی صورت می گیرد، آزمایشی در قالب فاکتوریل با دو فاکتور ژنوتیپ (پهن برگ، باریک برگ) و تیمارهای فیزیکی (در پنج سطح) به منظور رفع رکورد بذرها انجام شد. فاکتورهای درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی، طول زیشه، طول ساقه، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، استقرار گیاهچه ها در بستر خاکی مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده ها حاکی از تاثیر معنی دار تیمارها بر صفات ارزیابی شده خصوصا درصد جوانه زنی بود. نتایج نشان داد که نگهداری بذرها در انکوباتور هفت درجه در هر دو رقم یم تواند درصد جوانه زنی را در مقایسه با شاهد افزیش دهد.