سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن فیضی – دانشجوی دکتری و استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز رضوانی مقدم – دانشجوی دکتری و استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر شاه طهماسبی – استاد گروه فیزیک و مرکز پژوهشی فناوری نانو دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیم بر جوانه زنی و رشد گیاهچه د رمقایسه با TiO2 غیر نانو، آزمایشی در آژمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تیمارهای آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۱ تیمار شامل پنج غلظت نانو ذرات TiO2 ( 1 و ۲ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام ) ، پنج غلظت TiO2 غیر نانو ۰ ۱ و ۲ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۵۰۰ پی پی ام)، به همراه تیمار شاهد انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرها تاثیر معنی داری نداشتند اما بر متوسط زمان جوانه زنی تاثر معنی داری داشتند. کمترین میانگین زمان جوانه زنی (MGT) به میزان ۰/۸۹ روز در غلظت ۱۰ پی پی ام نانو ذرات TiO2 و بیشترین آن در تیمار شاهد با ۱/۳۵ روز به دست آمد. کاربرد غلظت های ۲ و ۱۰ درصد افزایش داد. همچنین طول گیاهچه در تیمار ۱۰ پی پی ام نانو ذرات TiO2 نسبت به شاهد ۷/۳ و نسبت به کاربرد TiO2 غیر نانو ۷ درصد افزایش داد. اما افزایش غلظت کاربرد نانو ذرات TiO2 بیشتر از ۱۰ پی پی ام طول ساقه و گیاهچه گندم را کاهش داد. به طور کلی براساس نتایج به دست آمده غلظت های پایین نانو TiO2 باعث تحریک جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم و غلظت های بالا اثر بازدارندگی و یا خنثی روی رشد داشتند. همچنین تیمارهای نانو نسبت به شاهد و تیمارهای غیر نانو تاثیر بهتری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم داشتند.