سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود افیونی – دانشجوی دکتری زراعت
توحید نجفی میرک – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج
لیلی صفایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
امید لطفی فر – دانشجوی دکتری زراعت

چکیده:

قسمت اعظم سطح کشت گندم دراستان اصفهان درمناطق معتدل واقع شده است ارقام گندم ازنظر تیپ رشد به سه دسته بهاره زمستانه و بینابین تقسیم می شوند که ازنظر نیازهای محیطی متفاوتند با هدف تعیین مناسب ترین تیپ رشد و تاریخ کاشت گندم برای مناطق معتدل اصفهان آزمایشی درسالهای ۱۳۸۵-۸۷ درایستگاه کبوترآباد اجرا و ۱۵رقم و لاین گندم شامل ۵ژنوتیپ بهاره شیراز پیشتاز بهار M-81-13 و کویر ۵ ژنوتیپ زمستانه سایسون MV17 گاسکوژن و C-81-14 C-82-12 و ۵ژنوتیپ بینابین الوندمهدوی زرین مرودشت و توس در۳ تاریخ کاشت ۲۰ مهر ۱۰و۳۰ آبان مقایسه گردید مدل آماری کرتهای خردشده با ۳تکرار بود که کرتهای اصلی به تاریخ کاشت و کرتهای فرعی به ارقام اختصاص داشت تاریخ های کاشت دوم اول و سوم به ترتیب با میانگین عملکرد دانه ۹۲۱۰و۸۵۰۰و۶۷۶۰ کیلوگرم درهکتار بیشترین تا کمترین عملکرد دانه را داشت و متوسط عملکرد دانه ارقام بهاره بینابین و زمستانه به ترتیب ۸۶۵۹و۸۲۹۱و۷۵۱۹ کیلوگرمدرهکتار بود