مقاله واکنش ارقام پنبه (.Gossypium hirsutum L) به سرزنی و ماده تنظیم کننده رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام پنبه (.Gossypium hirsutum L) به سرزنی و ماده تنظیم کننده رشد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زودرسی
مقاله عملکرد وش
مقاله هورمون پاشی
مقاله گل دهی و ارتفاع بوته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اسفرم مشگین شهر حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه واکنش ارقام پنبه نسبت به سرزنی و هورمون پیک س به عنوان ماده تنظیم کننده رشد این پژوهش بصورت آزمایش ف اکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار با چهار رقم پنبه شامل ساحل، ورامین، بختگان و مهر و تیمارهای سرزنی در ۳۰ روز بعد از گل دهی، هورمون پاشی پیکس در ۱۵ و ۳۰ روز بعد از گلدهی و شاهد بدون هورمون پاشی و سرزنی در پارس آباد مغان اجرا شد. نتایج نشان داد که رقم ساحل به تیمار هورمون پاشی در ۳۰ روز بعد از گل دهی واکنش مثبتی نشان داد و عملکرد وش آن در مقایسه با شاهد ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. تیمارهای هورمون پاشی و سرزنی در ۳۰ روز بعد از گل دهی موجب زودرسی این رقم نسبت به شاهد شد. در رقم ورامین هورمون پاشی و سرزنی تاثیری روی ارتفاع بوته پنبه نداشت و از نظر درصد زودرسی اختلاف معنی داری بین شاهد با بقیه تیمارها مشاهده نشد. رقم بختگان در تیمار هورمون پاشی ۱۵ روز بعد از گلدهی ۷۳% نسبت به سایر تیمارها زودرس تر شد و بقیه تیمارها به ویژه شاهد دیررس تر بودند. واکنش رقم مهر به هورمون پاشی بهتر از سرزنی بود و عملکرد وش آن تا ۱۰۱۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد افزایش یافت. این رقم در تیمار سرزنی ۳۰ روز بعد از گل دهی با ۷۸% زودرسی نسبت به سایر تیمارها برتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که قطع ۱۵-۱۰ سانتیمتر از انتهای ساقه اصلی و مصرف پیکس موجب کاهش ارتفاع بوته و افزایش عملکرد و زودرسی پنبه در سه رقم ساحل، بختگان و مهر شد.