سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی امامی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد و
شهاب نیک آبادی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
محمدحسام شاه رجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تاریخ های مختلف کاشت در بهار بر روی ارقام گلرنگ آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان طراحی شده و از طرح آماری کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار استفاده گردید. تاریخ های کاشت در کرت اصلی و ارقام در کر تهای فرعی قرار گرفتند. تاریخ های کاشت شامل ۱۵ اسفند، ۳۰ اسفند،۱۵ فروردین، ۳۰ فروردین، ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت، ۱۵ خرداد و ۳۰ خرداد بود و در کرت های فرهی دو رقم IL111 و اصفهان ۱۴ جای گرفت. اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع، قطر ساقه، ارتفاع شاخه دهی، تعداد گره در ساقه اصلی و تعداد دانه در طبق اصلی معنی دار شد. اثر رقم نیز بر ارتفاع، ارتفاع شاخه دهی، تعداد گره در ساقه اصلی، قطر طبق اصلی، تعداد طبق بارور در بوته، تعداد دانه در طبق اصلی و تعداد طبق نابارور معنی دار شد. اثر متقابل رقم و تاریخ کاشت نیز بر تعداد طبق بارور در بوته و تعداد دانه در طبق اصلی معنی دار شد. با توجه به اینکه تعداد دانه مناسب در طبق و بیشترین مقدار پارامترهای آزمایشی در رقم اصفهان ۱۴ و تاریخ کاشت ۱۵ و ۳۰ اسفند ماه حاصل شد، کاشت این رقم در این دو تاریخ کاشت مناسب به نظر می رسد