سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شادی سادات مهاجرانی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید مدنی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا نادری درباغشاهی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفه
پگاه شعبانزاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثرات ناشی از تاخیر در کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی کلزای پائیزه Brassica napus در شرایط آب و هوائی اراک ،آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در مزارع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجراء گردید. در این طرح تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل تاریخ کاشت معمول و کشت تاخیری و رقم به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد که ارقام شامل: Licord, ,Ebonit Olara,Sunday,Modena, SLM046,Opera,Okapi,Elite,Zarfan و Millena بودند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که در شرایط تاخیر در کاشت و معمول ارقام از نظر عملکرد دانه و شاخص برداشت اختلاف معنی دار داشتند و در مورد درصد روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد.در این بررسی بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم SLM046 با میانگین ۴۴۷۹ کیلوگرم در هکتار بود و پس از آن ارقام ( ۸/ Olara(4356)Ebonit ،(۴۲۳۷)Millena،(۴۳۰۲ کیلوگرم در هکتاردر رده های بعدی قرار گرفتند و کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به رقم Elite با میانگین ۳۷۸۸ کیلوگرم در هکتار می باشد.در مورد درصد روغن رقم Millena با ۴۹ درصد حائز بیشترین مقدار بود.به طور خلاصه می توان گفت در شرایط برخورداری از کشت معمول ارقام SLM046 و Ebonit و Millena به عنوان ارقام موفق تر توصیه می شود. در صورت از دست دادن تاریخ کاشت بهینه رقم SLM046 توصیه میشود