مقاله واکنش ارقام مختلف بادام نسبت به کنه تارتن بادام Schizotetranychus smirnovi در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: واکنش ارقام مختلف بادام نسبت به کنه تارتن بادام Schizotetranychus smirnovi در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله مقاومت
مقاله کنه تارتن
مقاله Schizotetranychus smirnovi

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی زریر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه واکنش ارقام تجارتی بادام نسبت به کنه تارتن بادام Schizotetranychus smirnovi Wainst، در شرایط طبیعی منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار گرفت. ارقام مورد مطالعه عبارت بودند از: مامایی، سفید، ربیع، نان پاریل، شاهرود ۶، شاهرود ۷، شاهرود ۱۳، شاهرود ۲۱ و فرانیس (شاهرود ۱۲). مقاومت ارقام فوق نسبت به کنه تارتن بادام به دو روش زیر انجام گردید. در روش اول پس از پیوند زدن آنها روی پایه رویشی GF677، گلدان ها در شرایط باغ و در زیر تور معمولی (جهت جلوگیری از آلودگی طبیعی) و با تعداد مساوی کنه ماده بالغ بارور آلوده شدند و پس از ۲۱ روز جمعیت کل کنه (شامل تخم، لارو، نمف و بالغ) روی هر تیمار شمارش گردید. نتایج نشان داد که ارقام سفید و فرانیس (شاهرود ۱۲) بالاترین میزان جمعیت آفت و ارقام شاهرود ۲۱ و شاهرود ۶ کمترین میزان جمعیت را داشتند. در روش دوم مقاومت ارقام بادام در شرایط آلودگی اشباع طبیعی طی دو نوبت نمونه برداری (با فاصله ۱۵ روز) بررسی گردید. مقایسه میانگین تراکم جمعیت آفت نشان داد که رقم مامایی با تراکم های ۶۳ و ۲۰۶٫۲ کنه به ترتیب در نوبت های اول و دوم نمونه برداری دارای بالاترین جمعیت و رقم شاهرود ۲۱ با تراکم های ۶٫۲ و ۲۲ کنه در نوبت های اول و دوم نمونه برداری، دارای کمترین تراکم جمعیت آفت بوده اند. بررسی تراکم کرک ها در سطح برگ و میزان فنل موجود در برگ نشان داد که رابطه ای بین آنها و مقاومت بادام به کنه تارتن بادام وجود ندارد.