سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهرامی – اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
محمدمهدی فقیهی – اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حسن اکبری – اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حامد حسن زاد – اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

بیماری جاروک لیموترش (Witche’s Broom Disease of Lime) طی چند سال اخیر باعث نابودی بسیاری از باغات لایم در استان هرمزگان گردیده است عامل این بیماری Condidatus phytoplasma aurantifolia می باشد که در آوند آبکش درختان آلوده قرار دارد به منظور بدست آوردن ارقام مقاوم و متحمل به این بیماری ۴۱ بیوتیپ ارقام ترش جمع آوری در استان هرمزگان به همراه دوازده رقم از پایه های تجارتی مرکبات با استفاده از پیوندک آلوده به بیماری جاروک پیوند شدند که برای هر رقم ده اصله نهال در نظر گرفته شد سپس بررسی حساسیت یا مقاومت آنها بر اساس علائم ظاهری و همچنین واکنش زنجیرهای پلیمراز به روش PCR انجام گرفت نتایج نشان داد نتایج نشان داد بیوتیپ شماره ۱۱-۱ بعد از دو سال از زمان مایه کوبی علائم ظاهری بر روی نهالها پدیدار نگردید. بیوتیپهای شماره ۲-۲ و ۳-۲ و ۶-۲ و ۸-۲ و ۱۰-۲ از شهرستان رودان در طول دو سال از زمان مایه کوبی علائم ظاهری از جاروک بر روی آنها پدیدار نگردید از بین پنج بیوتیپ منطقه هشت بندی کدهای شماره ۴-۳ و ۵-۳ در طول مدت آزمایش علائم جارویی شدن بر روی آنها ظاهر نگردید.ولی مابقی بیوتیپ های منطقه هشت بندی به بیماری جاروک مبتلا گردیدند و کدهای ۱-۳ و ۲-۳ و ۳-۳ علائم ظاهری جاروک پدیدار گردید. کد های ۱-۳ و ۲-۳ در طبیعت نیز بصورت طبیعی نیز به بیماری جاروک مبتلا شدند . از منطقه سندرک ، شش بیوتیپ شناسایی و جمع آوری شدند که همه این بیوتیپ ها بعد از مایه کوبی به بیماری جاروک مبتلا گردیدند این بیوتیپ ها درطبیعت نیز به این بیماری دچار شدند. بیوتیپ های با کد ۱-۵ و ۳-۵ نیز بصورت طبیعی در طبیعت علائم جارویی بر روی آنها ظاهر گردید ولی کد ۲-۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ در طبیعت آلوده نشد. ولی همگی ارقام و پایه های تجارتی مرکبات با استفاده از پیوندک آلوده به جاروک به این بیماری مبتلا گردیدند و علائم ظاهری جاروک را نشان دادند هر چند بسیاری از این ارقام به صورت طبیعی در طبیعت هیچ گونه علائم ظاهری از خود نشان ندادند.