سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس اختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
کیوان شمس –
سهیل کبرایی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرتراکمهای مختلف کاشت برعملکرد و برخی ازصفات مورفولوژیکی درسه رقم سویاGlycine max L. ازمایشی درسال زراعی ۸۸-۸۷ درمزرعهتحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامیواحد کرمانشاه انجام شد این تحقیق بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد که فاکتور رقم درسه سطح شامل گرگان V1 وM( ) 7 2 .(V3 ) M 9 V و تراکم نیز درسه سطح شامل D3 53 ), (D2 32 ), (D1 23 بوته درمترمربع فاصله بوته روی ردیف به ترتیب ۷و۵و۳ سانتیمتر دربلوکها قرارگرفتند تراکم و به ترتیب بیشترین و کمترین تعدادشاخه فرعی دربوته را بخوداختصاص دادند بیشترین تعدادگره دربوته ووزن صددانه درساقه اصلی شاخه فرعی و بوته به رقم V1 و بیشترین تعدادغلاف درشاخه فرعی و بوته به رقم V3 تعلق داشت همچنین ازنظر تعداددانه درشاخه فرعی رقم و تعداددانه دربوته رقم بیشترین تعداددانه را به خود اختصاص دادند