مقاله واکنش آگروفیزیولوژیکی پنبه به نوع کود نیتروژنه و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۳۱ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: واکنش آگروفیزیولوژیکی پنبه به نوع کود نیتروژنه و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتروژن،کلروفیل
مقاله سدیم
مقاله شوری
مقاله پنبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل نیا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: آرمین محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیل نیا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی واکنش زراعی و فیزیولوژیکی پنبه به نوع کود نیتروژنه مصرفی و مقادیر مختلف کود روی در شرایط تنش شور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار در مزرعه آستان قدس رضوی بردسکن در سال زراعی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی نوع منبع کود نیتروژنه (سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و اوره) و مقادیر مختلف کود روی از منبع سولفات روی (۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که ارتفاع، شاخص کلروفیل، درصد نیتروژن، مقدار کلر و سدیم در برگ تحت تاثیر نوع کود مصرفی قرار گرفت در حالیکه عملکرد وش تحت تاثیر نوع کود مصرفی قرار نگرفت. از نظر شاخص های مورد بررسی مصرف نیتروژن از منبع نیترات آمونیوم نسبت به سایر منابع مناسب تر بود. افزایش مصرف کود روی سبب افزایش کلیه شاخص های مورد بررسی شد، اگر چه اختلاف آماری معنی داری بین مصرف ۴۰ و ۶۰ کیلوگرم در هکتار وجود نداشت. در مجموع نتایج نشان داد که در شرایط تنش شوری، استفاده از کود روی سبب کاهش اثرات تنش گردید و استفاده از ۴۰ کیلوگرم در هکتار روی از منبع سولفات روی و نیتروژن از منبع نیترات آمونیم سبب بهبود شاخص های فیزیولوژیکی گردید.