سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داریوش فرهود – دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران .کلینیک ژنتیک تهران

چکیده:

زمینه: هر چند واژه پروفشن بطور عام برابر حرفه و شغل قرار داده میشود، ولی در واقع پروفشنها به حرفههای دانش بنیاد، همراه با تعهدنامه (سوگندنامه) و اصول و ملاحظات اخلاقی شدید و سنگین، گفته میشود. اعضاء پروفشنها، افرادی هستند که به یک خدمت خیر عالی (شغل شریف)پرداخته و در برابر سازمان آموزشدهنده و تربیت کننده حرفهای خود و نیز در برابر جامعهایکه خدمات ایشان را شریف و ارجمند بشمار میآورد، بر اساس آییننامه داخلی یا کداتیکز آنپروفشن، متعهد و پاسخگو خواهند بود. نتیجهگیری: افتراق پروفشنهای واقعی، از پروفشننماها و پروفشنهای دولتی براساس تفاوتهایتعریف شده در هر سه مورد بسیار مهم و ضروری است که در این نوشتار، به آن پرداخته شده است