سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی لقمان نیا – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار، کارشناس ارشد برنامهری
طیبه احمدی یگانه – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار ، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هویت ملی یکی از مباحث مهم و برجسته در دنیای امروز است. نیاز به آن و احساس تعلق، وفاداری و گرایش به سمت آن از ضرورتهای انکارناپذیر در هر جامعهای محسوب میشود. با توجه به نقش آموزش و پرورش در جامعه پذیری، لازم است به تعمیق و درونی کردن هویت ملی در نظام آموزش و پرورش اهمیت زیادی داده شود. هدف اصلی این پژوهش واکاوی هویت ملی و مؤلفههای آن در اهداف کلی و آموزشی مقاطع سه گانه در نظام آموزش و پرورش ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی است. نتایج بررسی هویت ملی و مؤلفههای آن در اهداف کلی و آموزشی نظام آموزش و پرورش نشان داد با وجود اینکه حجم و تعداد هویت ملی و مؤلفههای آن از مقطع ابتدایی به متوسطه افزایش یافته اما فاقد جامعیت کافی است و همه جنبههای آن را در بر نمیگیرد و این نیز نشان از ضعف توجه به هویت ملی در اهداف نظام آموزش و پرورش دارد که این امر ضرورت بازبینی و اصلاح اهداف را ایجاب میکند.