سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد سریرافراز – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل تاثیر گذار در اقتصاد نوین می باشد. هدف کلی این تحقیق، بررسی تأثیراین فناوری در بخش کشاورزی با توجه به افق ۱۴۰۴ بوده و کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای منتخب خاورمیانه و منطقه، می باشد. در این مطالعه، مقایسه ای میان نهاده های تولید به صورت سنتی (زمین، نیروی کار…) و نهاده جدید (فناوری اطلاعات وارتباطات) در بخش کشاورزی با دیگر کشورها مطرح شده است که این دیدگاه در تحقیق حاضر برای اولین بار در ایران مطرح می باشد. بدین منظور از کشورهای منتخب خاورمیانه و منطقه به صورت گروه مرجع در مقایسه با ایران انتخاب شده اند. از جمله مهترین نتایج برخاسته از تحقیق حاضر این است که با توجه به هدف برنامه بیست ساله کشور، می توان با استفاده از فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به دلیل مزایایی از جمله کاهش هزینه مبادله، عدم محدودیت زمانی و مکانی و غیره؛ به جایگاه برتر منطقه در افق ۱۴۰۴ در بخش کشاورزی دست یافت.