سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن لباف – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
امیررضا کنجکاومنفرد – دانشجوی دکترای بازاریابی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل نوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه با افزایش شدت رقابت، اهمیت مدیریت دانش به عنوان کلید موفقیت سازمان ها بیش از پیش نمایان شده است. در بسیاری از تحقیقاتی که در حوزه مدیریت دانش انجام یافته، بیشتر توجه به مسائل فنی بوده وکمتر به جنبه های اجتماعی و به خصوص مسائل انسانی پرداخته شده است. بنابراین، در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی اثر مدیریت دانش بر افزایش رضایت کارکنان به عنوان یکی از اهداف مدیریت منابعانسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشی است که سعی دارد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و رضایت شغلی را موردبررسی قرار دهد. نتایج این مطالعه به مدیران این اجازه را می دهد تا اصول مدیریت دانش را بهتر درک کنند و با اولویت بندی آنها و رسیدگی به هر کدام زمینه افزایش رضایت شغلی کارمندان خود را فراهم سازند