سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا کاظمی اسیا بر – کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی

چکیده:

امروزه بنادر به عنوان دروازههای ورودی و خروجی هر کشور محسوب میشوند و عملکرد مناسب و کارآئی بالای آنها می تواند در شکوفایی اقتصاد کشور نقش بسیار تعیین کننده ای داشته باشد. یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی بنادر، زمان ترخیص کالا در پایانه ها است. زمانی که کالا و کانتینر در یک پایانه سپری میکند تا از گمرک ترخیص شود میتواند نشان دهنده سطح کارآئی و بهرهوری آن بندر و گمرک باشد. در این تحقیق ده عامل تاثیرگذار در کاهش زمان ترخیص کالا و کانتینر مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نظر متخصصین این فاکتورها امتیاز دهی می شود تا اهمیت هریک در ترخیص سریع و به موقع کالا نمایان گردد. نتایج نشان می دهد که سه فاکتورعملکرد گمرک،نقش صاحبان کالا درترخیص کالای خود وسیستم حمل و نقل کشور به ترتیب با ۱۱/۹۴ ، ۱۱/۵۵ ، ۱۱/۴۳ درصد اهمیت، بیشترین نقش را در کاهش زمان ترخیص کالا و کانتینر در بنادر کشور را دارد.