سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اکرم شایسته مهر –

چکیده:

درتاریخ اسلام مسلمانان اززمان سقوط بغداد به طور مداوم با چالشهایی برای حفظ ایمان فرهنگ و میراث خود مواجه بوده اند دردوران مدرن و بعدازاستقلال خود یکی ازمشکلات جدی که انها با آن روبرو هستند جهانی شدن است جهانی شدن که ازچندوقت پیش آغاز شده کاری درحال انجام است و نمی تواند متوقف شود این پدیده چندچهره درزمینه زندگی انسان نفوذ کرده است از انجا که ایده جهانی شدن الهه ای است که ازکشورهای ثروتمند و مرفه غرب امده وبسیاری ازکشورهای درحال توسعه و جهان سوم از آن استقبال کردند و با لذت بسیارآن را با پذیرفتند و آن را یک معامله بزرگ برای سرمایه دارشدن میدانند درحالیکه دیگر کشورها آن را با شک و تردید و با این سوال که جهانی شدن چه برنامه های پنهانی دارد پذیرفتند برای آنها جهانی شدن یک دستورکارجدید ازطرف غرب برای استعمار مجدد شرق می باشد جهانی شدن به عنوان یک رویکرد جدید نفوذغرب درابعاد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و ویژگیهای دیگر مردم شرق به ویژه درجهان اسلام می باشد بخاطرسناریوی جدید جهانی این مقاله درنظر دارد جهانی شدن را بطور کلی و اینکه چه تاثیر برتمدن اسلامی بخصوص براموزش و پرورش و فرهنگ دارد را مورد بررسی قراردهد.