سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علیرضا بخشی زاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فرج الله رحیمی – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
منصور زراء نژاد – استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

شناخت فرهنگ سازمانی به دلیل اهمیت آن درپیشبرد تبدیل دانش به سمت نوآوری درسازمان مساله مهمی به شمار می آید و با این حال نیز هنوز ارزیابی دقیقی از نوع فرهنگس ازمانی مورد نیاز برای ارتقای خلاقیت و نوآوری وجود ندارد بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی فرهنگ نوآوری و نیز زیرساختهای مناسب جهت استقرار یک سیستم میدریت دانش موفق و دانش آفرین درشرکت ملی حفاری ایران درصدد آزمون تجربی چارچوبی مفهومی برای واکاوی تاثیر انواع فرهنگ سازمانی برنوآوری سازمانی و فرایند تبدیل دان شاست روش پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی و برحسب نحوه گرداوری داده ها از نوع تحقیقات تصویفی به شمار می اید و ازحیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق ازنوع علی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری است به منظور سنهجش متغیرهای تحقیق نیز ازپرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار های SPSS.18 و LISREL.8/5 بهره گرفته شده است