سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شادی محمدزاده سقطی – دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری، گروه هنر و معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، ایران،

چکیده:

مناسب بودن فضاهای عمومی موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای مد نظر قرار گیرد، سپس استفاده مناسب از این فضاهای جمعی و عمومی در شهرها جهت پاسخگوئی به نیازهای اجتماعی گروه های مختلف جنسیتی باید مورد واکای قرار گیرد. نیاز به حضور در فضاها برای همه گروه های اجتماعی امری ضروری می باشد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت می توانند نقش به سزایی در تکامل و بروز پیشرفت های جامعه داشته باشند، همچنین ضرورت حضور فعال زنان در فضاهای شهری تأکید بر عدالت اجتماعی و بهره مندی از حقوق شهروندی در شهر می باشد. هدف پژوهش حاضر با تأکید بر ارتقای نقش و جایگاه زنان در فضاهای شهری با بررسی اجتماع پذیری در شهرها شکل گرفته است. در رویکرد حاکم بر این پژوهش، از روش های تحقیق توصیفی تحلیلی (کتابخانه ای) و مرور متون و منابع، استفاده شده است، که ابتدا سعی بر مرور چگونگی اجتماع پذیری در عرصه های شهری و سپس، جایگاه زنان در فضاهای شهری را مورد واکاوی قرارداده و به نوعی سعی بر ارتقای حضور فعال زنان، برای بهبود طراحی ها و فضاهای شهری می باشد و در انتها توصیه های برای افزایش اجتماع پذیری زنان در فضاهای شهری ارائه می گردد که نتایج حاصل از این پژوهش مبین آن است که شاخصه های مؤثری نظیر امنیت، آسایش، حس تعلق و … در عرصه های عمومی شهر، بر انگیزش حضور زنان در این عرصه ها مؤ ثر هستند. یافته های پژوهشی به موارد دیگری نیز اشاره دارند که در مقاله مشروحا به آن ها پرداخته شده است.