سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مجیدرضا کمالی بانیانی – مدرس دانشگاه پیام نور فسا واحد ششده
مهدی رضا کمالی بانیانی – دانشجوی دکتری تخصصی

چکیده:

شاخه ی حمل و نقل ،یکی از نافذترین و زیر بناترین اهداف ،درجهت سیر صعودی کیفیت محیط زیست به شمار می رود.اگزیستانس بحرانهای نفتی ،سیر صعودی استعلایی تعداد خودروها ،نزول ذخائر و منابع نفتی ،تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی های زیست محیطی ،ساختِ خود روهای کم مصرف با آلایندگی کم ،استفاده از سوختهای جایگزین را جزو ملزومات مراکز تحقیقاتی جهان مدرن قرار داده است .با عنایت به سیاستهای اتخاذ شده درهاله ی جایگزینی سوخت ،در وضعیت کنونی و با توجه به مصلحت حقوق بشری،گاز طبیعی بهترین گزینه ،جهت سوخت خودروها می باشد .(البته استفاده ی بی رویه از آن نیز می تواندمحدودیت هایی برای منابع گاز طبیعی ایجاد کند ).لذا با توجه به اهمیت این موضوع ،در این مقاله سعی بر آنشده که با شناسایی و تقسیم بندی منابع آلاینده ی زیست محیطی،به تأثیرات انواع سوخت خودروها بر هاله های زیست محیطی پرداخته شود .