سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیرا رحیمی اتانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت
الهام ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

این پژوهش درباره محله های معاصر است که درحال فاصله گرفتن از ارزشهای پایدار شهرهای سنتی می باشند عدم احساس تعلق و وابستگی به محیط زندگی و کاهش ارتباطات اجتماعی از مسائل مشهود درمحله های معاصر است چنین محیط آشفته و ناهمگونی دردرامدت هنجارها ارزشها و در نهایت فرهنگ جامعه را تهدید می کند پرسش مهمدراین باره این است که ارزشها و اصول پایداری درمحله های سنتی ایرانی اسلامی چیست و چگونه می توان از آندر طراحی محله های معاصر بهره برد؟ هدف این پژوهش بازشناسی و مرور اصول و معیارهای محله های سنتی و به منظور بهره گیری آنها در طارحی محله هیا معاصر است و در واقع به دنبال جایگزینی رویکرد اسکان محور محله های امروزی با رویکرد انسان محور محله های سنتی است فرضیه آن است این است که محلات سنتی می توانند نمونه مناسبی برای جستجوی اصول پایداری باشند چرا که درانطباق با نیازهای ساکنین خود شکل گرفته و هم به لحاظ غنایکالبدی و هم به لحاظ سرزندگی و پویایی اجتماعی در ارتقای کیفیت محله ایفای نقش کرده اند.