سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فیض الله منوری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی
حمید موحدمحمدی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
احمد رضوانفر – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

با عنایت به اینکه بیکاری دانشآموختگان یکی از معضلات دیرینه و کنونی کشورهای گوناگون به ویژه جوامع درحال توسعه و توسعه نیافته است. بحران بیکاری در جوامع در حال توسعه ریشه دوانیده و دولتها قادر به برطرف کردننیازهای تکنولوژیکی جوامع خود نیستند، چرا که بیشتر خروجیهای دانشگاهها با نیازهای بازار کار هماهنگی و همخوانی ندارد. در راستای حل این معضل، کارآفرینی و ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشجویان نقش تعیین کنندهای دارد و از آنجایی که در نظام آموزش عالی یکی از مؤلفههای اثرگذار و مهم در ایجاد روحیه کارآفرینی، برنامه درسی است و نقش مؤثر و تعیین کننده و انکارناپذیری را در تحقق اهداف و رسالتهای آموزش عالی از نظر کمی و کیفی دارد، در این مقاله به واکاوی اثر مؤلفههای برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پرداخته شد