مقاله واکاوی چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: واکاوی چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجاری سازی
مقاله علوم انسانی
مقاله نظریه زمینه ای
مقاله هویت علمی
مقاله مدل پارادایمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودپور بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور عباس
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: تجاری سازی تحقیق در چند دهه اخیر به عنوان رویکردی جدید در تحقیقات دانشگاهی و علوم طبیعی گسترش فراوان یافته است.
هدف: پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند.
روش: رویکرد پژوهشی به کار برده شده از نوع روش شناسی کیفی، می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی و تکنیک مصاحبه باز و عمیق جمع آوری و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری کیفی – هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد ۱۴ نفر از پژوهشگران حوزه علوم انسانی به عنوان نمونه جامعه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به چالش ها و مشکلات فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از «نظریه زمینه ای» استفاده شده است و به عبارت دیگر در این پژوهش به جای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارائه نظریه به صورت محدود پرداخته می شود. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون هویت علمی علوم انسانی، سیاست گذاری، ناتوان میلی پژوهشگر، بدانگاری تجاری سازی و ساختار تحقیقات می باشد.
نتیجه گیری: می توان تمامی مقولات را زیر مقوله «هویت علمی» قرار داد. به عبارت دیگر هویت علمی «مقوله هسته» در این نظریه زمینه ای می باشد. با استفاده از این مقولات مدل پارادایمی ارائه شده است.