مقاله واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله تهاجم فرهنگی
مقاله تبادل فرهنگی
مقاله فرهنگ پذیری
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی بیدخت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ مقوله ای بسیار پیچیده است که نقش حیاتی در ثبات و پویایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه داراست. با توجه به نقش کلیدی فرهنگ، این مقوله گستره ای از فرصت ها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فراهم ساخته است، لذا نقش توسعه موسسات آموزشی به ویژه آموزش عالی در قبال فرهنگ نقشی حیاتی است. مقاله حاضر به دنبال واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی است. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی اسنادی از رویکردهای پژوهش کیفی در فلسفه تعلیم وتربیت بهره گرفته شده است. از این منظر به منظور واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال تهاجم فرهنگی ابتدا مفهوم فرهنگ و تهاجم فرهنگی مورد واکاوی قرار گرفته و سپس نقش توسعه موسسات آموزشی در این فرآیند مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش راهکارهای در سه حوزه معرفی می نماید؛ شناخت اهداف، ابزار و شیوه های نفوذ فرهنگی، تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی، نقد و گسترش عناصر فرهنگی.