مقاله واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام های بهره برداری زراعی (موردشناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل آباد- نهبندان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۳۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: واکاوی عوامل اثرگذار بر دگرش نظام های بهره برداری زراعی (موردشناسی: روستاهای شرکت سهامی زراعی سهل آباد- نهبندان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کشاورزی
مقاله نظام بهره برداری
مقاله شرکت سهامی زراعی
مقاله مدل تحلیل اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فال سلیمان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میزان و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور، تابعی از نوع نظام بهره برداری است. نظام بهره برداری غالب، نظام خرده مالکی با راندمان پایین تولیدی است. از سوی دیگر میزان جمعیت کشور با روندی رو به رشد مواجه است. بدین سان، نیاز به تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی، ضرورت تغییر در این نظام بهره برداری را امری اجتناب ناپذیر می نماید. برای دست یابی به این هدف، راهکارهایی چون بسط و گسترش نظام های زراعی جدید از جمله شرکت های سهامی زراعی که روندی رو به احیاء در کشور دارد، امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در مقاله حاضر تلاش شده است، تا به بررسی الگوی عوامل اثرگذار در تشکیل شرکت سهامی زراعی سهل آباد در شهرستان نهبندان پرداخته شود. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. برای گردآوری داده ها، از تکنیک های دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد، میزان عواملی هم چون آینده نگری، مشارکت پذیری و جمع گرایی و امید به آینده، دارای بیشترین اثر مثبت در تشکیل شرکت سهامی زراعی است. مولفه های کلی الگوی اثرگذاری بر پذیرش و تشکیل شرکت سهامی زراعی شامل پتانسیل اجتماعی، وضعیت اقتصادی تولید و توسعه و شاخصه های فرهنگی بوده است.