مقاله واژگان پایه در خدمت تالیف کتاب ریاضی پایه اول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: واژگان پایه در خدمت تالیف کتاب ریاضی پایه اول
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ریاضی
مقاله واژگان ریاضی
مقاله ریاضی اول
مقاله واژه های پایه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده شهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به تحلیل واژگانی کتاب ریاضی پایه اول (۱۳۸۹) می پردازد. در عین حال نظری هم به واژه های کتاب جدیدالتالیف (۱۳۹۰) داشته است. در آغاز با اشاره به نقش زبان در آموزش و برنامه درسی، اهمیت واژه های مورد استفاده در متون آموزشی را نشان می دهد و در ادامه چند طبقه بندی مختلف از واژه های متون آموزشی ریاضی را معرفی می کند. ازجمله طبقه بندی های استفاده شده طبقه بندی ارل است که واژه های ریاضی را به سه دسته عمومی و فنی و تخصصی تقسیم می کند. طبقه بندی دیگر طبقه بندی فریدمان از مساله های ریاضی است. روش پژوهش نوعی تحلیل محتواست. برای این منظور از بین واژه های مساله های ریاضی اسامی عام انتخاب شدند. سپس حوزه های معنایی آنها شناسایی شد و با واژگان پایه و واژه های کتاب فارسی «بخوانیم»مقایسه شد و تناسب و عدم تناسب آنها سنجیده شد و با استفاده از واژه های پایه، واژه دیگری پیشنهاد شد. در پایان مدل واژگانی کتاب و مدل پیشنهادی ارائه شده است.