مقاله واکنش تجمعی سن شکارگر (Orius niger (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم های مختلف تریپس پیاز (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae در شرایط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: واکنش تجمعی سن شکارگر (Orius niger (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم های مختلف تریپس پیاز (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae در شرایط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واکنش تجمعی
مقاله تریپس پیاز
مقاله Orius niger

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: بنی عامری ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: صحراگرد احد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Wolff) روی لکه های میزبانی (patch) به صورت دیسک برگی گیاه خیار (قطر ۵ سانتی متر) همراه با تراکم های مختلف ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ پوره سن دوم تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. مورد آزمایش قرار گرفت و تعداد سن های حاضر در هر لکه میزبانی و مدت زمان توقف در آن ثبت شد. مقادیرشاخص m طبق تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی Hassell & May در تراکم های شکارگر ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶ و ۳۲ بزرگ تر از صفر بود که بیانگر تمایل شکارگر به حضور در لکه های با تراکم بیشتر طعمه است. درصد زمان صرف شده شکارگر در لکه های میزبانی با تراکم های مختلف تریپس پیاز نشان داد که سن شکارگر O. niger زمان بیشتری را به لکه های با تراکم بالاتر طعمه اختصاص می دهد.