سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه تهرا
جابر سلطانی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه زابل، زابل، ایران
میلاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
آناهیتا زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شبیه سازی جریان رودخانه به عنوان پیش نیاز برخی مسایل زیست محیطی و مهندسی، دارای اهمیت است لذا در این پژوهش جهت شبیه سازی جریان حوضه ی آبخیز قره سو در استان کرمانشاه از مدل بارش رواناب – IHACRESاستفاده شد. مدل یاد شده در حوضه آبریز قره سو کالیبره و مورد ارزیابی قرار گرفت. ۳۰ سال آماری از سال آبی ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰ به عنوان دوره ی مشترک تعیین شد که ۰ سال آن به عنوان دوره واسنجی و بقیه آن به عنوان دوره ارزیابیدر نظر گرفته شد میزان خطای بین مقادیر جریان شبیه سازی شده بر اساس معیارهای MAE ، RMSE و R2 برآورد گردید. با استناد به نتایج بدست آمده از کالیبراسیون و ارزیابی مدل، مشخص شد که در حوضه آبریز قره سو مدل IHACRES برای شبیه سازی مقدار جریان روزانه قابل اطمینان است.