سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت الله اروانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فریبرز عباسی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی (کرج)
حسین اسلامی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

کمبود منابع آبی و پایین بودن راندمان آبیاری در کشور، استفاده بهینه و افزایش بهرهوری از منابع موجود را ضروری مینماید. برنامه ریزی بهینه آبیاری صرفاً بر اساس آزمایش های مزرعه ای دشوار، زمانبر و پر هزینه می باشد. در این راستا ازمدلهای ریاضی میتوان به عنوان یک ابزار مناسب استفاده نمود. به منظور بررسی کارایی مصرف آب کلزا، پژوهش با روشآبیاری جویچهای و آرایش دو ردیف کاشت روی پشته تحت مدیریت زارعین در دو مزرعه چهار و یک هکتاری در یک خاک سیلتی لوم در منطقه دهلران استان ایلام برای واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop اجرا شد. نتایج این پژوهش نشان داد ، مقدار آب مصرفی و عملکرد گیاه کلزا برای یک فصل زراعی برای مزرعه چهار هکتاری (مزرعه A) به ترتیب۴۲۶/۸۶ میلیمتر و ۱/۷۹۰kg/ha، و برای مزرعه یک هکتاری (مزرعه B) مقدار آب مصرفی ۳۸۱/۱۷ میلیمتر و عملکرد ۱/۴۲۶kg/ha بدست آمد. کارآیی مصرف آب توسط مدل AquaCrop، در مزارع A و B به ترتیب ۰/۵۹ و ۰/۵۷ کیلوگرم بر متر مکعب برآورد شد که سازگاری خوبی با مقادیر اندازه گیری شده در مزارع مورد مطالعه داشت.