سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا براتی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، باشگاه پ
غلامحسین اکبری – دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایر

چکیده:

روندیابی سیلاب یکی از پیچیدهترین موضوعات در مسائل کانالهای باز و مهندسی رودخانه است. شبیهسازی وقایع سیلاب با استفاده از روشهای روندیابی سیلاب اهمیت ویژهای در طراحی، ساخت و مدیریت سازههای هیدرولیکی نظیر سرریزها دارد. درمطالعه حاضر به واسنجی و صحتسنجی رو شهای ماسکینگام خطی، ماسکینگام غیرخطی، کانوکس، آ تکین اصلاح شده و مقادیر اجرایی در رودخانه کارون پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در میان روشهای هیدرولوژی برای سیلابهای چندپیکه تنها روش ماسکینگام غیرخطی از نتایج قابل قبولی برخوردار است در حالی که برای سیلابهای تکپیکه کلیه روشها به نحو مناسبی عمل مینمایند. با این وجود در سیلابها تکپیکه روشهای خطی و غیرخطی ماسکینگام دارای بهترین عملکرد از لحاظ معیارهای فروکش، تاخیر و بقای جرم سیلاب هستند. در انتها حساسیت روشهای مختلف نسبت به تغییر گام زمانی و پارامترهای هیدرولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که روشهای ماسکینگام خطی وغیرخطی نسبت به دیگر روشها حساسیت کمتری در ارتباط با تغییر گام زمانی و پارامترهای روندیابی دارند.