سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدجعفر قسوری جهرمی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان واحد مرودشت
فردین بوستانی –
امین رستمی راوری –

چکیده:

در راستایمدیریت و بهره برداری بهینه از منابع ابی و در نتیجه توسعه پایدار در بخش های مختلف استفاده از مدلهای مناسب به دلیل سرعت و دقت بالا بسیار مفید و لازم خواهد بود دراین مطالعه کاربرد مدل WMS Watershed Modeling System در مدیریت و شبیه سازی حوضه ابریز رود شور جهرم در جنوب استان فارس بررسی شد پس از تهیه نقشه های توپوگرافی ۱/۲۵۰۰۰ و ساخت مدل ارتفاعی رقومی DEM به کمک مدل TOPAZ ابراهه ها، شبکه رودخانه ها و مرز و حوضه تعیین و مشخصات فیزیوگرافیک منطقه محاسبه گردید در پایان شبیه سازی هیدرولوژیک حوضه نسبت مدل HEC-HMS که از مدل های پشتیبانی شونده توسط WMS می باشد انجام و واسنجی ضرایب آن با استفاده از امار ۵ رگبار مشاهده ای و سیل همزمان آنها انجام شد نتایج نهایی ارزیابی نشان داد که خطای مدل در براورد دبی اوج حجم رواناب حاصل و زمان وقوع دبی اوج در خروجی حوضه واقع در ایستگاه هیدرومتری هکان نسبت به مقادیر مشاهده شده به ترتیب ۸/۲ ، ۵/۷ و ۲۷/۷ درصد می باشد.