سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاضله کبیری – دانشجوی مهندسی آب
نرگس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
محسن جواهری طهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دست یابی به کانال ها ورودخانه های فرسایش پذیرطبیعی یکی از پیچیده ترین و مهمترین مباحث مهندسی رودخانه است طراحی مناسب کانال ها و بهینه سازی مقاطع رودخانه ها درمورفولوژی رودخانه ها اهمیت دارد دراین راستا تئوری رژیم امکان بررسی تجربی و نیمه تجربی طراحی کانالهای پایدار که درآنها فرایند انتقال رسوب و میزان فرسایش درتعادل مناسبی می باشد را فراهم می سازد امروزه ازنرم افزارهای متفاوتی درطراحی کانالهای پایدار استفاده میشود. برای نمونه می توانیم به نرم افزارهای SHARC ، SAM ٚ ARTS اشاره نماییم دراینجا به واسنجی نرم افزار sHARC درطراحی کانالهای پایدار با استفاده ازداده های چندین رودخانهدرایران پرداخته شدها ست هدف ازاین امر واسنجیداده های اندازه گیری شده با داده های پیش بینی شده توسط نرم افزار و مناسب و کاربردی بودن آن درطراحی می باشد.