سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرناز آصفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانش
فریدون رادمنش – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه
حیدر زارعی – استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه

چکیده:

ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی نقش بسیار مهمی در بهرهمندی و حفاظت از این منابع ارزشمند ایفا مینماید.مدل DRASTIC یکی از رایجترین مدلها جهت ارزیابی آسیبپذیری میباشد. اما از آنجایی که مشکل اصلی این مدلاعمال نظرات کارشناسی جهت نرخبندی پارامترهای به کار رفته در آن میباشد، هدف این تحقیق، اصلاح مدل مذکور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) بر اساس شرایط هیدروژئولوژیکی دشت اندیمشک میباشد، تا بدینطریق بتوان به نتایج نسبتاً صحیحتری از ارزیابی آسیبپذیری آبخوان دست پیدا نمود. جهت تعیین وزن بهینه پارامترهای مدل، غلظت نیترات موجود در آب زیرزمینی به عنوان آلاینده شاخص در نظر گرفته شد. در نهایت به منظورتعیین مدل بهینه آسیبپذیری آبخوان دشت مورد مطالعه، ضریب همبستگی بین شاخص آسیبپذیری و غلظت نیترات با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی ساده محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مدل DRASTIC اصلاح شده نسبت به مدل DRASTIC نرمال از همبستگی بیشتری با غلظت نیترات برخوردار میباشد که این امر نشان دهنده تطابق بیشتر مدل اصلاح شده با شرایط واقعی آلودگی آبخوان مورد مطالعه میباشد.