سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار فتحی – مدرس گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
غلامعباس بارانی – عضئ هیئت علمی گروه عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فریدون رادمنش – عضو هیئت علمی گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از روشهای برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار ، استفاده از مدلهای ریاضی می باشد. در طی چند سال اخیر مدلهای مختلف جهت برآورد دبی سیلاب طراحی شده است . در این تحقیق برای پیش بینی سیلاب حاصل از بارش در حوضه آبریز ابوالعباس ، واقع در استان خوزستان ، مدل HEC-HMS مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این مدل و مقایسه آن با داده های مشاهده ای می توان این مدل را برای منطقه مورد مطالعه جهت برآورد رابطه بارش -رواناب استفاده نمود که در این تحقیق ، با استفاده از اطلاعات مشاهده ای بارندگی مقدار سیلاب ناشی از آن توسط مدل برآورد گردید.لذا با استفاده از ۱۵ سری داده های بارش-رواناب ثبت شده در حوضه آبریز مورد مطالعه (ابوالعباس) و با بکارگیری مدل HEC-HMS به واسنجی و صحت سنجی مدل هیدروگراف واحد SCS و مدل تلفات شماره منحنی SCS ، پرداخته شد. این پارامترها که شامل شماره منحنی ، تلفات اولیه و زمان تاخیر می باشند بر اساس ۱۲ هیدروگراف مشاهده ای برآورد و بر اساس سه هیدروگراف مشاهده ای دیگر مورد ارزیابی واقع شدند. نتایج بدست آمده حاکی از برازش مناسب دبی اوج هیدروگرافهای مشاهده ای و شبیه سازی می باشد . اختلاف زمانی در رسیدن به اوج هیدروگراف در تمامی موارد مساوی و یا کمتر از یک ساعت برآورد گردید.